“Nadale in allegria” – Materiale didàticu de Nadale (pdf de iscarrigare)

A s’agabbu de su traballu de ocannu, s’isportellu linguìsticu de Pianalza-Montiferru at chèrfidu aprontare unu libreddu chi faeddat de su Nadale, pro lu pònnere a disponimentu de totu cussos mastros chi cherent faeddare de su Nadale a sos pitzinnos e lu cherent fàghere in sardu.

Pro chistione de disponibilidade econòmica non nd’amus pòdidu dare còpia a onni pitzinnu comente pro sos àteros libreddos, ma onni Comune aderente a su progetu nd’at retzidu còpia pro la dare a sa biblioteca (o a sa ludoteca / tzentru de agregatzione).

Lu publicamus finas inoghe gasi chie cheret si lu podet iscarrigare e l’impreare in classe.

Bonu traballu a totus!

Gianfranca e Maria Giovanna

Iscàrriga su pdf dae inoghe