“Quando l’azzardo non è più un gioco” – Pranu regionale contra de su giogu de azardu

Est nàschidu su Pranu regionale contra de su Giogu de Azardu Patològicu (GAP), pro rispetare sos inditos de su Ministeru de sa Salude chi est chirchende de pònnere frenu a sa difusione de su giogu de azardu.

Custu problema est ponende pensamentu finas in Sardigna: dae su 2017 a su 2019 sos sardos ant ispesu gioghende 1 milliardu e 640 milliones a s’annu (sena contare su giogu online!)

Su giogu de azardu dae su 2013 est contadu che dipendèntzia in su Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM5) e dae su 2017 su Sistema Sanitàriu Natzionale garantit su deretu a sas curas a sa gente chi tenet custa patologia, ca sas caraterìsticas sunt che pare a totu sas àteras formas de dipendèntzia e ca sa birgòngia de non resurtare a parare fronte a su vìtziu, sos pensamentos pro sos dèpidos, s’ànsia e sa depressione a bortas càusant in sos giogadores patològicos finas disìgios de morte.

A dolu mannu, sa dipendèntzia no la tenent sos mannos ebbia: a dies de oe b’at sitos e aplicatziones de giogu chi dant intrada lìbera finas a sos pitzinnos, ca b’at pagos controllos.

Pro totu custas resones e pro chircare de dare un’agiudu a chie est imboligadu in custa dipendèntzia, in onni ASSL est nàschidu unu Servìtziu chi si òcupat de custu disturbu. Non si pagat nudda e b’at psicòlogos, psichiatras, educadores, infermieris e assistente sotziale chi podent dare cussìgios e agiudu a chie nde tenet bisòngiu.

In Aristanis tenet sede in carrera Antioco Casula n° 5 (telèfono 0783-030623).

Su Pranu regionale at postu a disponimentu finas unu nùmeru gratùitu (800-760077) gestidu dae psicòlogos e psichiatras e una pàgina Facebook dedicada: https://www.facebook.com/GAPSardegna/.

(GF.P.)