Sa “Rete Montiferru Planargia”, voluntàrios in agiudu de sos pastores pro bonificare sos terrinos in ue est passadu su fogu

S’inferru l’amus bidu in ogros s’istiu passadu, ma dae cussu inferru nd’at essidu iscàmpulos de chelu chi consolant su coro. Su prus evidente est istadu su movimentu de solidariedade chi at dadu agiudu in onni manera a sos pastores de sos logos in ue est passadu su fogu.

Las portamus ancora in ogros, sas fileras de càmios prenos de foràgiu e de ogni bene de Deus acudende a logos nostros dae ogni logu de Sardigna, e sa solidariedade chi est imbàtida dae totue. E custu est su chi s’est bidu ca fiat impossìbile a no lu bìere.

Ma b’at una retza de agiudos cuados, agiudos de gente chi at rispostu a sa cramada de chie deviat bonificare sos terrinos e a sa sola non bi la pitzigaiat. De custu non si nd’ischit ma est su lentore chi est faghende torrare a frorire sa terra assassinada.

Custa retza si narat “Rete Montiferru Planargia” e est nàschida dae sa mobilitatzione de grupos de voluntàrios chi si sunt postos a disponimentu de chie teniat bisòngiu.

Ite faghent custos voluntàrios? Agiuant a nde pesare muros, a fàghere mureddas, a torrare a serrare sos logos in ue b’est passadu su fogu pro chi su bestiàmene non si nch’essat a s’istrada.

Andant a ispesas issoro, sena retzire nudda in càmbiu, cun s’ùnicu iscopu de traballare pro su bene comune chi est bene de totus.

B’at gente chi benit dae onni logu de Sardigna e finas dae continente e dae èstero. A bortas non sunt mancu “de s’arte”, no ant mai traballadu in campagna ma s’improntant a fàghere onni cosa cun sa cussèntzia chi sunt traballende pro su bene de totus.

Chie s’est agatadu in campagna in cussos momentos orrorosos, solu, pro difèndere su capitale suo dae su fogu ischit cantu bene podet fàghere una betada de manu in sos momentos de dificultade. Ca finas a como s’ùnicu agiudu beru est bènnidu dae sa gente, chi s’est mòvida a sa sola sena istare isetende sas istitutziones, totus aunidos comente frades e comente pòpulu.

Chie tenet praghere de aderire a sa “Rete Montiferru Planargia”, finas in manera autònoma, si podet iscrìere in sa pàgina de su situ internet, in ue sunt elencadas sas aziendas chi ant pedidu agiudu.

Totu sas novas las agatades in su situ Internet, in sa pàgina Facebook e in su canale Telegram.

(GF.P.)