S’orìgine de su nùmene de su mese de Làmpadas

Su de ses meses de s’annu in sardu si narat mese de Làmpadas. Sas làmpadas sunt sas lughes, est a nàrrere sos fogos chi s’allumant in ocasione de sa festa de Santu Giuanne, su 24, in biddas meda de Sardigna. Est una festa de importu mannu in totue chi tenet raighinas profundas in sa traditzione de sa gente de campagna, ca a allumare custos fogos de erbas nuscosas, sa die de su solstìtziu de istiu, fiat (e est) unu momentu bellu e de importu pro totu sa comunidade ca in prus de èssere de bonu augùriu pro s’annada e pro sos frutos de sa terra, rapresentat puru unu sigillu de amigàntzia intre sas persones chi sàrtiant custos fogos e chi si faghent “comares e compares de Santu Giuanne”, afortighende ligàmenes de amigàntzia pro semper. M.L.Wagner narat chi custa denominatzione esistiat giai in s’Àfrica setentrionale in ue si faghiant festas cun lughes, in antis in onore de Cèrere e a pustis in onore de Santu Giuanne, semper in custu mese. Segundu àteros istudiosos su nùmene Làmpadas benit dae su sumèricu lam chi cheret nàrrere “fàghere crèschere in abbundàntzia” e pad chi cheret nàrrere “segare a piticu a piticu”, e duncas fintzas “trebbiare”, in fatis custu est su mese in ue si comintzat a trebbiare su trigu.

(M.G.S.)