Tècnicas de bèndida telefònica: dae oe est ativu su Registru nou de sas opositziones

Dae oe 27 de trìulas 2022 est operativu su Registru nou de sas opositziones a sos bendidores telefònicos.

Finas a como, su Registru teniat valididade ebbia pro sos nùmeros de telèfono inseridos in elencos telefònicos pùblicos, comente pro esempru pro sas “Pàginas biancas”, forsis ca si pensaiat chi si unu nùmeru non fiat pùblicu sos operadores telefònicos de marketing non resurtaiant a lu cramare. Ma sas cumpangias còmporant sos nùmeros dae database de àtere (a bortas finas in manera chi no est legale) e pro cussu su Registru nou at a èssere abertu a cale si siat nùmeru fissu o mòbile registradu in Itàlia.

In custa manera si negat su cunsensu a impreare sos datos e sos operadores sunt obligados a consultare su Registru in antis de onni campagna publitzitària pro bìere si podent telefonare o nono.

Comente si faghet s’iscritzione? Si podet fàghere in bator maneras:

1) cumpilende unu mòdulu in su situ de su servìtziu;

2) telefonende a su nùmeru gratùitu 800-265.265;

3) imbiende una mail a s’indiritzu iscrizione@registrodelleopposizioni.it cun allegadu su mòdulu chi s’agatat in su situ;

4) mandende una racumandada (cun su documentu de identidade e su nùmeru chi si cheret fàghere iscrìere a su Registru) a s’indiritzu “Gestore del Registro pubblico delle opposizioni – Abbonati – Ufficio Roma Nomentano – Casella postale 7211 – 00162 Roma”.

Sa nova est bona, ma b’at duas dificultades: sa prima est chi s’inserimentu de su nùmeru in su Registru cheret fatu onni tantu de tempus; sa segunda est chi sos nùmeros furisteris non sunt obligados a consultare su Registru e su perìgulu est chi sas aziendas, pro sas telefonadas, impreent operadores cun sede in èsteru.

Pro nd’ischire de prus si podent lèghere sos artìculos chi sighint:

Artìculu dae su situ de su Ministeru pro s’isvilupu econòmicu

Artìculu de “Il Sole 24 Ore

Artìculu de “Il Salvagente

(GF.P.)