18 Mag 2022

Intervista a Stefano Ruggiu, mastru òrafu

In sa Libreria Digitale de Sardigna amus agatadu unu filmadu chi faeddat de un'arte tìpica de Bosa: sa filigrana. Sa Sardegna Digital Library est una libreria digitale chi ponet in Rete su patrimòniu culturale sardu. B'at film, libros, mùsica, fotografias e filmados chi mustrant sa vida in tot...

Leggi di più
16 Mag 2022

In su fèstival europeu de sas limbas de minoria sa cantzone in sardu binchet su prèmiu de su pùblicu

Sa Sardigna binchet su prèmiu de su pùblicu in su Liet Inernational 2022, su fèstival europeu dedicadu a sa mùsica populare cantada in sas limbas de minoria chi s’est fatu in Tonder, in Danimarca. Ocannu su reconnoschimentu est istadu assignadu a Emanuele Pintus de Meana Sardo chi at rapresen...

Leggi di più
27 Apr 2022

Pensamentos in contu de sa “Die de sa Sardigna”

Cras 28 de abrile 2022 est sa "Die de sa Sardigna", festa nàschida pro ammentare su movimentu rivolutzionàriu antifeudale chi su 28 de abrile de su 1794 nch'aiat bogadu dae Casteddu su vitzerè Balbiano e 514 funtzionàrios piemontesos. Pro cale resone, custu avolotu? Ca sa Corona sabàuda no a...

Leggi di più
20 Apr 2022

Sos ditzos: prendas de sabidoria antiga

Sos ditzos sunt prendas de sabidoria, chi dant cussìgios a sa gente in manera sàbia, a bortas irònica o brullana ma semper cuncreta pro tènnere aplicatzione pràtica in sa vida de onni die. Tenent un’orìgine populare e sos autores, a su sòlitu, sunt anònimos. Bortas meda s’orìgine est...

Leggi di più
13 Apr 2022

S’usàntzia de s’ou de Pasca

S’ou de Pasca est un’ogetu traditzionale sìmbulu dae tempus meda de sa festa matessi. Sa traditzione de s’ou de tziculate est reghente, ma su donu de oos de a beru bi fiat giai dae su Medioevu. S’ou dae semper rapresentat sa vida ma fintzas sa sacralidade; segundu carchi contu paganu e mito...

Leggi di più
11 Apr 2022

Sos ritos de Chida Santa

Oe, lunis 11 de abrile, comintzat sa Chida Santa 2022. Sa Chida Santa, in Sardigna, est unu momentu importante in sa vida de sas comunidades: protagonistas sunt sas cunfrarias chi nd'acumpàngiant cun devotzione totu sos passos, ma est unu momentu de partetzipatzione manna pro totu sas biddas. Sì...

Leggi di più
23 Mar 2022

Imparamus a nos difèndere dae su “virus” de sas NOVAS FARSAS

In custos ùrtimos annos semus chirchende de nos preservare dae situatziones chi podent pònnere in perìgulu sa salude nostra e sa vida matessi. A dies de oe, sigomente semus totu tecnològicos e pro onni cosa faghimus riferimentu a Internet, “su mastru mannu”, arriscamus de nche rùere in carc...

Leggi di più
23 Mar 2022

Su barone von Maltzan, su Temo e sa malària

In sas notas de biàgiu iscritas in su 1886 dae su barone Heinrich von Maltzan (HEINRICH VON MALTZAN,  Il Barone di Maltzan in Sardegna con un'appendice sulle iscrizioni fenicie dell'Isola, bortadura dae su tedescu cun notas de G. Prunas Tola, Milano 1886, pp. 362-370) podimus lèghere chi finas a ...

Leggi di più
16 Mar 2022

Sa festa de su babbu

Sa festa de su babbu est una ricurrèntzia chi si festat in logos meda de su mundu. Sa data càmbiat dae logu a logu. In sas natziones catòlicas a partire dae su Medioevu si festat su 19 de martzu, sa die de Santu Giusepe babbu de Gesùs. In su 1871 sa Crèsia Catòlica aiat proclamadu a Santu Gius...

Leggi di più
14 Mar 2022

Su contu de su rùspiu – Dae su libru “A piedi scalzi” de Tata Carboni

"Pro pesare a unu pitzinnu bi cheret una bidda intrea", narat unu ditzu africanu, e custu essit bene a campu in su libru "A piedi scalzi" de Tata Carboni, chi narat sos contos de una pitzinna de ses annos (sa mama de s'autora) in sa Bosa de sa segunda Gherra Mondiale. Su libru mustrat sa vida de sa...

Leggi di più